Regulamin organizacyjny Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej


ZARZĄDZENIE Nr 37/2010 r.
 
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 
 
z dnia 28 lipca 2010 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Biura Uznawalności Wykształcenia
i Wymiany Międzynarodowej
 
 
            Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) zarządza się,
co następuje:
 
§ 1. W zarządzeniu Nr 16 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 listopada 1998 r. w sprawie powołania Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (Dz. Urz. MEN Nr 7, poz. 37, Dz. Urz. MENiS z 2003 r. Nr 4, poz. 19 oraz Dz. Urz. MNiSW z 2007 r. Nr 3, poz. 31 i z 2009 r. Nr 2, poz. 22) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do zarządzenia.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 


Barbara KudryckaZałącznik do zarządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 lipca 2010 r.
 
STATUT BIURA UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA
I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

I. Przepisy ogólne

§ 1. 1. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, zwane dalej „Biurem”, jest państwową jednostką budżetową.

2. Siedziba Biura mieści się w Warszawie.

II. Przedmiot działalności

§ 2. 1. Przedmiotem działalności Biura jest wykonywanie zadań dotyczących:

1) kształcenia cudzoziemców w Polsce i obywateli polskich za granicą, a także cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania;

2) obsługi administracyjnej i finansowej Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego i państwowych komisji egzaminacyjnych;

3) pełnienia roli Krajowego Punktu Koordynacyjnego do spraw Krajowych Ram Kwalifikacji.

2. Do zadań Biura należy w szczególności:

1) opiniowanie umów międzynarodowych lub innych porozumień z partnerami zagranicznymi w zakresie dotyczącym kształcenia obywateli polskich za granicą
i cudzoziemców w Polsce;

2) przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących kształcenia obywateli polskich za granicą, cudzoziemców w Polsce, a także cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania oraz udział w uzgadnianiu tych projektów,

3) prowadzenie spraw związanych z:

a) przyjmowaniem cudzoziemców na naukę w Polsce i odbywaniem tej nauki,

b) rekrutacją obywateli polskich na naukę za granicą lub w celu prowadzenia za granicą badań naukowych, odbywaniem tej nauki lub prowadzeniem badań naukowych
w ramach programów wykonawczych do umów międzynarodowych lub programów resortowych,

c) kwalifikowaniem cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania na stypendia strony polskiej;

4) upowszechnianie informacji o ofertach stypendialnych i możliwościach kształcenia
w Polsce, w tym również poprzez zamieszczanie informacji na stronach internetowych Biura;

5) organizacja pracy i obsługa administracyjna Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Cudzoziemców w Polsce, powołanego odrębnymi przepisami;

6) przedstawianie wniosków cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na naukę w Polsce, wniosków w sprawach toku studiów cudzoziemców odbywających naukę w Polsce oraz przedstawianie wniosków cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swego zamieszkania na posiedzeniach Zespołu, o którym mowa w pkt 5;

7) organizacja pracy i obsługa administracyjna Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Obywateli Polskich za Granicą, powołanego odrębnymi przepisami;

8) przedstawianie wniosków obywateli polskich ubiegających się o przyjęcie na naukę za granicą i wniosków dotyczących przebiegu ich nauki za granicą na posiedzeniach Zespołu,
o którym mowa w pkt 7;

9) współdziałanie z polskimi i zagranicznymi przedstawicielstwami dyplomatycznymi
i urzędami konsularnymi, właściwymi resortami i innymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie kształcenia na poziomie akademickim obywateli polskich i cudzoziemców polskiego pochodzenia za granicą oraz cudzoziemców w Polsce, w tym osób polskiego pochodzenia;

10) prowadzenie ewidencji spraw związanych z tokiem kształcenia osób skierowanych na kształcenie za granicą oraz cudzoziemców kształcących się w Polsce, a także cudzoziemców polskiego pochodzenia odbywających studia w kraju swojego zamieszkania jako stypendyści strony polskiej;

11) prowadzenie rejestru i przetwarzanie danych, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, cudzoziemców – absolwentów polskich szkół wyższych, ze szczególnym uwzględnieniem osób pochodzenia polskiego, a także cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania jako stypendyści strony polskiej;

12) udział w planowaniu środków finansowych na świadczenia stypendialne dla cudzoziemców w Polsce oraz pokrywanie kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego;

13) refundowanie stypendiów przyznanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz pokrywanie kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego;

14) zapewnianie dostępu do informacji oraz poradnictwa w zakresie związków pomiędzy krajowym systemem kwalifikacji a Europejską Ramą Kwalifikacji;

15)  wspieranie uczestnictwa zainteresowanych stron, instytucji szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego, partnerów społecznych, różnych sektorów gospodarki i ekspertów, w działaniach mających na celu porównywanie i wykorzystanie kwalifikacji na poziomie europejskim;

16) sporządzanie corocznych sprawozdań z działalności Biura.

III. Organizacja i zarządzanie

§ 3. 1. Biurem kieruje dyrektor przy pomocy nie więcej niż dwóch zastępców.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

3. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Biura i reprezentuje je na zewnątrz. W czasie nieobecności dyrektora zastępuje go wyznaczony zastępca.

4. Zastępców dyrektora oraz pozostałych pracowników Biura zatrudnia dyrektor.

5. W skład Biura wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)      Wydział Wymiany Międzynarodowej;

2)      Wydział Programów Wielostronnych;

3)      Krajowy Punkt Koordynacyjny do spraw Krajowych Ram Kwalifikacji;

4)      Sekretariat Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;

5)      Wydział Organizacyjny.

6. Komórki organizacyjne realizują swoje zadania określone w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym oraz w planie pracy Biura. Plan pracy oraz wewnętrzny regulamin organizacyjny zatwierdza dyrektor.

7. Przy wykonywaniu swoich zadań komórki organizacyjne są obowiązane do współdziałania, udostępniania materiałów i danych oraz prowadzenia wspólnych prac nad zadaniami. Jeżeli do wykonania zadania konieczne jest współdziałanie kilku komórek organizacyjnych, wiodącą komórkę wyznacza dyrektor.

IV. Gospodarka finansowa

§ 4. 1. Wydatki Biura pokrywane są ze środków w części 38 Szkolnictwo wyższe działu 803 Szkolnictwo wyższe budżetu państwa.

2. Biuro prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.

3. Biuro może otrzymywać środki z budżetu Unii Europejskiej na określone projekty lub zadania.

V. Postanowienia końcowe


§ 5. Zmiana statutu może nastąpić w trybie przewidzianym dla jego wydania.

Wytworzył: K. Radzikowska (20 czerwca 2005)
Opublikował: Katarzyna Radzikowska (4 stycznia 2006, 14:21:19)

Ostatnia zmiana: informatyk (30 grudnia 2010, 08:58:32)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 21075

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij